เรียนรู้กว้างไกล เรียนทางไกลกับ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง   
-
| HOME | รายวิชาที่เปิดสอน | วิธีเรียน | วีซีดี อาชีพ | WEB BOARD | บอกเพื่อน |
-

หัวข้อวิจัย: การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver สําหรับผู้เรียนของสถาบัน กศน.ภาคกลาง
ชื่อผู้วิจัยนางนฤมล อันตะริกานนท์
สถาบัน สถบัน กศน.ภาคกลาง
กลุ่มงานการศึกษาทางไกล
ปีการศึกษา 2549
บทคัดย่อ
          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

          พัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตรวจสอบประสิทธิภาพบทเรียน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนทางอินเทอร์เน็ต ที่มีต่อบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถาบัน กศน. ภาคกลาง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

          กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาการสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver จํานวน 35 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จํานวน 9 บทเรียน แบบทดสอบประจําบทเรียน แบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver ก่อนและหลังเรียน แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ
          ในการพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เรียนที่ ลงทะเบียนเรียน วิชาการสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver จำนวน 35 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำนวน 9 บทเรียน แบบทดสอบประจำบทเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน วิชาการสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver ก่อนและหลังเรียน แบบสอบถามความคิดเห็นและแบบสอบถามความพึงพอใจ
       ในการศึกษาความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เรียนทางอินเทอร์เน็ตที่ลงทะเบียนเรียน วิชาการสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver จำนวน 222 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ
        การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการทดลอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 ถึง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โดยผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดความสามารถในการสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver เมื่อเรียนจบในแต่ละบทให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบประจำบทเรียน และหลังจากที่เรียนบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ครบทั้ง 9 บทเรียน ผู้วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver หลังเรียนซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test แบบจับคู่ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver ก่อนและหลังเรียนจากบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อบทเรียน ใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ผลการพัฒนาบทเรียน ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 โมดูล คือ ความรู้เบื้องต้นในการสร้างเว็บไซต์ หลักการสร้างเว็บไซต์ การปรับแต่งข้อความบนเว็บเพจ ตกแต่งเว็บเพจ ด้วยกราฟิก การสร้างตารางบนเว็บเพจ การเชื่อมโยง การออกแบบเลย์เอาท์ เฟรม เลเยอร์ แฟลช การจดทะเบียนเว็บไซต์ การหาเว็บโฮสติ้ง และการอัพโหลดไฟล์ แต่ละโมดูลใช้หลักการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน บทเรียนออกแบบไว้ให้มีความเหมาะสมสำหรับการศึกษาด้วยตนเอง มีความง่าย สะดวกในการใช้ และเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา มีการพัฒนากิจกรรมให้ผู้เรียนลงทะเบียนเรียนทางเว็บ มีการส่งอีเมลถามคำถามถึงผู้สอน และระหว่างผู้เรียนสามารถส่งคำถามไว้บนเว็บบอร์ด (Webboard) เพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนคนอื่นช่วยกันตอบคำถามเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจ ในบางหัวข้อเรื่องที่มีปัญหา เป็นการให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างกันซึ่งเป็นการเรียนแบบร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง
  2. ประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฯ มีค่าเท่ากับ 77.49/76.87 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่กําหนดไว้
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยใช้บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
  4. ผู้เรียนมีความคิดเห็นที่ดีต่อบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
  5. ผู้เรียนทางอินเทอร์เน็ตมีความพึงพอใจมากต่อบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

คำสำคัญ : บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, ความพึงพอใจ, ประสิทธภาพของบทเรียน,
การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver, สถาบัน กศน.ภาคกลาง


Abstract
Title: The Development of Online Lessons on Webpage Development with Dreamweaver for the Central Regional Institute for Non-formal Education and Informal Education Students.
Researher: Narumon Antarikanon
Academic Year: 2006

The purposes of this research were to 1) develop online lessons, 2) find out the efficiency of the online lessons, 3) compare student achievement score before and after taking the online lessons, 4) investigate students’ opinion towards the online lessons and 5) investigate online students’ satisfaction level towards the online lessons.

The subjects of this study, selected by a simple random sampling method, were 35 who enrolled for the online lessons on Webpage Development with Dreamweaver. The tools used were 9 online lessons, end of lesson tests, a pretest, a posttest an opinion questionnaire and satisfaction questionnaire

The subjects for the satisfaction study were 222 students, selected by a simple random sampling method, who enrolled for the online lessons on Webpage Development with Dreamweaver. A questionnaire was used to collect the data.

The development of the online lessons was carried out from the second semester of the academic year 2006 to the second semester of the academic year 2007. Before taking the 9 lessons, the subjects were asked to take a pretest. After finishing each lesson, the subject took the end of lesson test. They took a posttest after finishing all the 9 lessons as well as answering the questionnaire.

The statistics for data analysis were paired t-test, mean, percentage and standard deviation.

The results of the research were as follow:

  1. The online lessons were composed of 9 modules; Introduction to building a Web Site, Principles in Web Site Building, Using Text on a Web Page, Using Graphics, Tables, Links, Layout Frame Layer and Flash, Registering a Web Site and Web Hosting and File Uploading. The modules were interactive and self- studied, enabling students to access the lessons with ease at the place and time of their own choice. Online registeration was available. Students could contact the teacher via e-mail and webboard. Students could interact with each other, making it possible for co-operative learning.
  2. The efficiency of the 9 online lessons was 77.49/76.87, which was higher than the 75/75 criteria.
  3. The student achievement score of the posttest was significantly higher than that of the pretest at the level of 0.05
  4. The opinion of the students towards the 9 online lessons was classified as good.
  5. The satisfaction rate of the students towards the 9 online lessons was as a high level.

Key words : Online Lessons, satisfaction, efficiency, Webpage Development, Dreamweaver, Central Regional Institute for Non-formal and Informal Education