เรียนรู้กว้างไกล เรียนทางไกลกับ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง   
-
| HOME | เลือกเรียนวิชา | การสอบเพื่อรับวุฒิบัตร | แบบฟอร์มขอเข้าสอบ | WEB BOARD | บอกเพื่อน |
-

« กลับสารบัญ ต่อไป »
 


บทที่ 2 หลักการสร้างเว็บไซต์


การเพิ่ม-ลบฟอนต์
        การเพิ่ม-ลบฟอนต์ เพื่อใช้งานใน Dreamweaver ทำได้โดย เลือกคำสั่งที่เมนูบาร์ Text>Font>Edit Font List ดังภาพ        ขั้นตอนการเพิ่มฟอนต์ มีรายละเอียดดังนี้ ดูภาพประกอบ  1. หมายเลข 1 Font list เป็นฟอนต์ที่มีอยู่แล้ว
  2. หมายเลข 2 Available fonts เลือกฟอนต์จาก windows ที่ต้องการเพิ่ม ดังตัวอย่าง ถ้าต้องการเลือกฟอนต์ ชื่อ AngsanaUPC ให้คลิกเลือก
  3. หมายเลข 3 เมื่อเลือกฟอนต์ได้แล้ว ให้คลิกปุ่ม เพื่อส่งมาที่ช่องหมายเลข 4
  4. หมายเลข 4 Chosen fonts เป็นช่องที่วางฟอนต์ที่ถูกเลือกเพิ่มขึ้นมา
  5. หมายเลข 5 สามารถจัดลำดับของฟอนต์ที่ใช้บ่อย ๆ ให้เลื่อนขึ้นมาอยู่ลำดับแรก ๆได้ โดยใช้ ลูกศรเลื่อนขึ้น หรือลูกศรเลื่อนลงเพื่อต้องการจัดให้ฟอนต์เลื่อนลงจากตำแหน่งเดิม
  6. หมายเลข 6 เมื่อเลือกฟอนต์ได้ตามต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม OK
การลบฟอนต์
        การลบฟอนต์ ทำได้โดย เลือกคำสั่งที่เมนูบาร์ Text>Font>Edit Font List แล้วเลือกฟอนต์ที่ต้องการลบในช่อง Font list และคลิกปุ่ม แล้วคลิกปุ่ม OK
« กลับสารบัญ ต่อไป »