เรียนรู้กว้างไกล เรียนทางไกลกับ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง   
-
| HOME | เลือกเรียนรายวิชา | การสอบเพื่อรับวุฒิบัตร | แบบฟอร์มขอเข้าสอบ | WEB BOARD | บอกเพื่อน | |
-

การสร้างเว็บด้วย Dreamweaver

                                                                   อาจารย์นฤมล  อันตะริกานนท์

 

หน้าจอและเมนู

การกำหนด site และการจัดเก็บไฟล์

การออกแบบด้วยตาราง

การพิมพ์ตัวอักษร

การนำภาพเข้าโปรแกรม

การนำเข้าข้อมูลในตาราง

การสร้างปุ่มที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเมาส์ลากผ่าน

การสร้างตัวหนังสือวิ่ง

การเชื่อมโยง

การส่งไฟล์ขึ้นอินเทอร์เน็ต