ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Present Perfect Tense

1. รูปแบบประโยค

ประโยคบอกเล่า

ประธาน (Subject)กริยา (have/has + กริยาช่อง 3)
Warawanhas smiled.

ประโยคคำถาม

Have/Hasประธาน (Subject)กริยาช่อง 3
HasWarawansmiled?

ประโยคปฏิเสธ

ประธาน (Subject)have/hasnotกริยาช่อง 3
Warawanhasnotsmiled.

2. หลักการเติม ed ท้ายกริยา

กริยาโดยทั่วไปซึ่งเรียกว่า Regular Verb เมื่อเป็นกริยาช่องที่ 2 หรือ 3 เราเติม ed ท้ายคำได้ทันที ซึ่งมีหลักการเติม -ed ดังนี้
 1. ถ้าคำกริยาลงท้ายด้วย e อยู่แล้วให้เติมเพียง d เช่น

  like -> liked

  love -> loved

  smile -> smiled

 2. ถ้าคำกริยาลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน yเป็น iแล้วเติมed เช่น

  try -> tried

  carry -> carried

 3. ถ้ากริยาคำนั้น มีพยางค์เดียว มีสระตัวเดียว ลงท้ายด้วย พยัญชนะตัวเดียวให้เพิ่มพยัญชนะอีก 1 ตัวก่อนเติม ed เช่น

  fit -> fitted

  beg -> begged

 4. ถ้ากริยานั้นมี 2 พยางค์ และออกเสียงหนักที่พยางค์หลังที่มีสระและ พยัญชนะตัวเดียวให้เพิ่มพยัญชนะอีก 1 ตัว ก่อนเติม ed เช่น

  admit -> admitted

  prefer -> preferred

 5. แต่ ถ้ากริยาตัวนั้น ออกเสียงหนักที่พยางค์หน้า ให้เติม ed ได้เลยทันที เช่น

  limit -> limited

  offer -> offered

3. การใช้ Present Perfect Tense

 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตที่ผ่านมา แต่เราไม่สนใจว่าเกิดเมื่อไร ดังนั้นจึงไม่มีการระบุเวลาที่แน่นอน เช่น ไม่มีการใช้คำว่า yesterday, last week, when I was young. เป็นต้น แต่ถ้าจะระบุก็จะใช้ว่า once, recently, ever, never, serveral times, before เป็นต้น

  เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วในอดีต ไม่สนใจว่าเกิดเมื่อไร

  I have seen that movie twenty times.

  Have you met him before?

  I think I have met him once.

  Nobody has ever been there before.

  I haven't finished my work yet.

 2. ใช้เล่าประสบการณ์ว่า เคยทำโน่นทำนี่มาแล้ว แต่ไม่เน้นว่าทำเมื่อไร ทำกี่ครั้งก็ได้ จะ 1 ครั้ง 2 ครั้ง หรือหลายครั้งก็ไม่สำคัญ

  I have been to Chiangmai. เคยไปเชียงใหม่ อาจจะเคยไปตั้งแต่ตอนเด็ก ๆ ก็ได้ แต่ไม่เน้น เน้นที่ว่าเคยไปเท่้านั้น

  I have been to Chiangmai three times. เคยไปเชียงใหม่มาแล้ว 3 ครั้ง ไปตอนไหนไม่สำคัญ

  I have never been to Chiangmai before. ตั้งแต่เกิดมานี่ ไม่เคยไปเลย

 3. ใช้พูดถึงความเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่ผ่านมา

  You have grown since the last time I saw you. โตขึ้นมากตั้งแต่เมื่อเจอกันหนที่แล้ว

  My English score has improved since I met you. คะแนนภาษาอังกฤษผมดีขึ้นมาก ตั้งแต่เจอคุณ (คงจะช่วยติวให้มั๊ง)

 4. ใช้กับการกระทำที่รออยู่ แต่ว่ายังไม่เสร็จ เราใช้ Present Perfect เพื่อที่จะแสดงว่าเรายังคอยให้ทำให้เสร็จ เช่น

  She has finished her work yet. สุดายังทำงานไม่เสร็จ (รอว่าถ้าเสร็จงานเมื่อไร คงจะ...)

  The train has not come yet. รถไฟยังไม่มาเลย (กำลังคอยอยู่เนี่ย เมื่อไหร่จะมา)

  The rain hasn't stopped yet. ฝนยังไม่หยุด (ถ้าหยุดเมื่อไรก็จะไปทันที)

 5. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดหลายครั้งที่ผ่านมา และคาดว่าจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต เช่น

  Suda has asked me for help five times already. สุดา มาขอความช่วยเหลือ 5 ครั้งแล้ว (คิดว่าเดี๋ยวคงมาอีก)

  We have three quizes so far. ถึงเดี๋ยวนี้ เราสอบไปแล้ว 3 ครั้ง (คิดว่ายังไม่หมด เดี๋ยวมีอีก)

 6. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตที่ผ่านมา และดำเนินติดต่อมาเรื่อยจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะใช้กับกริยาที่เติม -ing ไม่ได้ เพื่อเน้นการกระทำว่า ทำมาแล้วถึงปัจจุบันนี้

  เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วในอดีต และดำเนินมาถึงปัจจุบัน

  I have had a cold for two weeks. เป็นไข้มา 2 อาทิตย์แล้ว (ตอนนี้ก็ยังไม่หาย)

  Suda has loved sweets since she was a school girl. สุดาชอบขนมมาตั้งแต่เป็นเด็กนักเรียน (เดี๋ยวนี้ก็ยังชอบอยู่)

แหล่งอ้างอิง: http://www.englishpage.com/

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!