เรียนรู้กว้างไกล เรียนทางไกลกับ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง   
 

การใช้ MS Excel เบื้องต้น


[ เว็บบอร์ด Excel | MS Excel Tips ]
โดย ทองจุล ขันขาว        
โปรแกรม Microsoft Excel คืออะไร

โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมหนึ่ง ที่จัดอยู่ในชุด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel มีชื่อเสียงในด้าน การคำนวณเกี่ยวกับตัวเลข และการทำบัญชี ต่าง ๆ การทำงานของโปรแกรม ใช้ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวตั้ง (columns) เป็นหลัก ซึ่งเราเรียกโปรแกรมในลักษณะนี้ว่าเป็น Spread Sheet.

บางคนใช้โปรแกรม MS Excel สำหรับการพิมพ์ตาราง การพิมพ์รายการสิ่งของต่าง ๆ ที่มีการรวมเงิน หรือตัวเลข หรือมีการคำนวนอย่างง่าย บางคนใช้โปรแกรมนี้ เพื่อวิเคราะห์แบบสอบถาม หาค่าเฉลี่ย และค่าสถิติต่าง ๆ เป็นต้น

ในบทเรียนนี้ จะเป็นการสอนการใช้งานเบื้องต้น และถ้าได้รับการตอบรับอย่างดี อาจจะมีภาค 2 ซึ่งเป็นการใช้งานที่ซับซ้อนขึ้น ตลอดจนการใช้ VBA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมให้มากขึ้น

ข้อแนะนำในการเรียน

ในการเรียน ถ้าจะให้ได้ผล ควรเปิดโปรแกรม MS Excel และปฏิบัติตามขั้นตอนไปด้วย จะทำให้มีความเข้าใจดีขึ้น และเป็นการสร้างทักษะการใช้โปรแกรมไปในตัว

กลับเมนู