เรียนรู้กว้างไกล เรียนทางไกลกับ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง   
-
| HOME | เลือกเรียนวิชา | การสอบเพื่อรับวุฒิบัตร | แบบฟอร์มขอเข้าสอบ | WEB BOARD | บอกเพื่อน |
-
  บทที่ 3: การคำนวณอย่างง่าย และฟังก์ชั่นเบื้องต้น
[ เว็บบอร์ด Excel | MS Excel Tips ]
โดย ทองจุล ขันขาว        

การทำงานกับตัวเลข

 
กลับเมนู