เรียนรู้กว้างไกล เรียนทางไกลกับ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง   
-
| HOME | เลือกเรียนวิชา | การสอบเพื่อรับวุฒิบัตร | แบบฟอร์มขอเข้าสอบ | WEB BOARD | บอกเพื่อน |
-
  ตัดเกรดด้วย MS Excel
[ เว็บบอร์ด Excel | MS Excel Tips ]
โดย ทองจุล ขันขาว        
นบทที่แล้ว ได้เสนอวิธีการตัดเกรดโดยใช้ ฟังก์ชั่น IF ในตัวอย่างนี้ จะเป็นอีกตัวอย่าง อีกแบบหนึ่ง ตัดเกรดโดยใช้สูตร VLOOKUP() โดยนำคะแนนไปเทียบกับเกณฑ์ ดังภาพ


ตัวอย่างแผ่นงานการตัดเกรด โดยใช้เกณฑ์ตามในภาพข้างบน

 1. ก่อนอื่นต้องพิมพ์รายชื่อนักเรียนให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
 2. กรอกคะแนนเก็บ และคะแนนปลายภาค
 3. ในตัวอย่างนี้ คิดคะแนนเก็บรวม 20 คะแนนปลายภาค รวม 30 รวมเป็น 50 คะแนน
  ท่านสามารถนำคะแนนดิบแต่ละครั้งมากรอกลงใน sheet และใช้ Excel หาค่าเฉลี่ยก่อนนำไปคิดคะแนน ก็ได้นะครับ แต่ตัวอย่างนี้ ไม่ได้คิดไว้ให้
 4. ในช่องรวม ให้เอาคะแนนเก็บ และคะแนนปลายภาค มารวมกัน ในช่อง E3 เขียนสูตรว่า =B3+C3+D3
 5. ลาก copy สูตรลงมาจนถึง ช่อง E11 ก็จะได้ผลรวมโดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่
 6. ในตำแหน่ง H1:J11 ให้พิมพ์เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิน ตรงนี้ จะใช้เป็น table array สำหรับตรวจสอบและตัดเกรด ต้องพิมพ์เรียงกันตามลำดับ ตามตัวอย่าง มิฉะนั้นจะไม่แสดงผลที่ต้องการ ส่วนตำแหน่ง ถ้าจะเอาไว้ที่อื่น เวลาระบุตำแหน่ง ก็ต้องระบุให้ถูกที่ด้วย
 7. เมื่อมีเกณฑ์แล้ว ก็มาเขียนสูตรสำหรับช่อง F3 โดยใช้สูตร ดังนี้

  =VLOOKUP(E3,H$4:J$8,3)

 8. ค่า หรือ parameter ที่ใช้กับ VLOOKUP ค่าตัวแรก คือสิ่งที่ต้องการให้ไปค้นหา ตัวที่สองเป็น table array และ ตัวสุดท้าย คือ ค่าที่จะให้แสดงออกมา ตัว table array จะต้องเรียงกันด้วย
ท่านสามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ สำหรับตัดเกรด นี้ได้ ข้างล่างนี้