เรียนรู้กว้างไกล เรียนทางไกลกับ สถาบัน กศน. ภาคกลาง55555
-
| HOME | รายวิชาที่เปิดสอน | วิธีเรียน | วีซีดีอาชีพฟรี | บอกเพื่อน | About Us | |
-

สำหรับ สมาชิกเก่า ...
ชื่อ login
*
รหัสผ่าน :
*
จำชื่อและรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่


ดาวน์โหลด:

แผ่นงาน Excel
 • ตัดเกรดอย่างง่าย
 • แบบบันทึกคะแนน(4 เกรด)
 • แบบบันทึกคะแนน(8 เกรด)
 • แบบประเมินมาตรฐานตามตัวบ่งชี้
 • วิเคราะห์แบบสอบถาม
 • วิเคราะห์ข้อสอบ KR-20
 • บัญชีคุม งปม(หลายโครงการ)
 • บัญชีคุม งปม(หลายโครงการ+สรุป)
 • บัญชีคุม งปม (โครงการเดียว)

  ดาวน์โหลด อื่น ๆ
 • HANGMAN
 • tic_tac_toe>
 • drag_n_drop
 • เรียนลัด Flash5


 • คลังหลักสูตร
  กศน.ภาคกลาง
  คลิกที่นี่

  หลักสูตรการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
 • พัฒนาการเด็ก
 • เกม เพลง กิจกรรมการเคลื่อนไหว
 • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 • ฯลฯ
  ดูระเบียบการ ที่นี่
 • ดาวน์โหลดใบสมัคร
  การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

  อาจารย์ประจำวิชา
 • ทองจุล ขันขาว
 • นฤมล อันตะริกานนท์
 • ฐิติ บุญยศ
 • ไพโรจน์ ขุนทอง
 • ชนากานต์ สายหมี
 • อรุณวรรณ แสงทอง
 • สุวัฒน์ ธรรมสุนทร
 • นัชรี อุ่มบางตลาด
 • ศรีเชาวน์ วิหคโต
 • กีรติ กุลบุตร
 • กัญญาทิพ เสนาะวงศ์
 • จิตกร จินตะการ
 • สมหทัย ประสมศรี
 • ว่าที่ ร.ต.องอาจ ชาญเชาว์
 • สุเทพ ฮ่ำรัตนาพร
 • นภาพัฒน์ แก้วอ่อน
 • จริยาภรณ์ คุ้มพันธ์
 • สูตรทิน อินทร์ขำ
 • ปรีชา ชคัตตรยาพงษ์
 • ศักดิ์ชัย นาคเอี่ยม
 • ประเสริฐ ตรีชิต
 • ร่อเฉด เจ๊ะสัน

 • ภาพกิจกรรม สถาบัน กศน.ภาคกลาง
  คลิกที่นี่

 • Ulead GIF Animator
 • PowerPoint
 • FlashMX
 • Flash 5
 • Photoshop
 • Dreamweaver
 • JavaScripts
 • เรียน HTML
 • PHP และ MySQL
 • MS Access
 • MS Word
 • และอื่น ๆ
 •  
   

  การเปลี่ยนสีลิงค์ ใน MS PowerPoint 2003

  -
  -
    ในโปรแกรม MS PowerPoint เมื่อมีการเชื่อมโยงจากข้อความ จะเห็นว่าสีของข้อความเปลี่ยนเป็นสีออกสีน้ำเงิน และมีขีดเส้นใต้ ตามลักษณะทั่วไปของการเชื่อมโยง อีกทั้งเมื่อคลิกการเชื่อมโยงแล้ว เวลากลับมาจะเห็นว่าสีของข้อความจะเปลี่ยนไปเป็นสีออกน้ำตาล แสดงว่าได้คลิกไปมาแล้ว ลักษณะดังกล่าวเป็นสิ่งดี เพราะจะทำให้รู้ว่า ข้อความใด มีการเชื่อมโยง สามารถคลิกไปได้ และข้อความใด ได้มีการคลิกไปแล้ว จะได้ไม่คลิกซ้ำอีก อย่างไรก็ตาม บางครั้งสีของการเชื่อมโยง กลืนกับสีของพื้นภาพนิ่ง ทำให้มองเห็นยาก จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร

  การแก้ไขสีของการเชื่อมโยง

   มีวิธีการแก้ไข 2 วิธีคือ
  1. อย่าทำการเชื่อมโยงที่ข้อความ
  2. เปลี่ยนสีของการเชื่อมโยง
  1. อย่าทำการเชื่อมโยงที่ข้อความ

  หลักการ
  แทนที่จะเชื่อมโยงจากข้อความ ให้ท่านใช้รูปร่างอัตโนมัติ ตัวอักษรศิลป์ หรือ กล่องข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความ จากนั้นกำหนดให้ ไม่มีสีพื้น และไม่มีเส้นขอบ วิธีการนี้ ท่านยังสามารถกำหนดสีของตัวอักษรได้ตามต้องการอีกด้วย

  วิธีการ

  1. เปิดแผ่นภาพนิ่งที่ต้องการเชื่อมโยง
  2. ไปที่แถบเครื่องมือ รูปวาด เลือกกล่องข้อความ

  3. ให้ท่านเลือกบริเวณที่จะนำข้อความไปวาง และให้คลิกลากเป็นภาพ ตามตัวอย่าง

  4. พิมพ์ข้อความที่ต้องการ

  5. จากนั้นให้ท่านคลิกที่ขอบรูปร่าง เพื่อออกจากโหมดการพิมพ์ จะเห็นว่าเส้นของเปลี่ยนลักษณะไป เป็นจุด ๆ

  6. ถ้าเห็นว่าตัวหนังสือในกล่องข้อความ มีเงาดังภาพ ให้ยกเลิกเงาตัวหนังสือกล่อง โดยคลิกที่ปุ่ม การตั้งค่าเงา... ในแถบเมนูรูปภาพซึ่งอยู่ด้านล่าง และเลือก ไม่มีเงา

  7. จากนั้นให้คลิกขวาที่ขอบกล่องข้อความ จะเกิดเมนูย่อย ให้เลือก จัดรูปแบบกล่องข้อความ

  8. ในแถบสีและเส้น กำหนดให้ ไม่มีสีพื้น และไม่มีเส้นขอบ โดยการกำหนด
   เติม ใช้สี: ไม่เติม และ
   เส้น ใช้สี: ไม่มีเส้น

  9. ในขณะที่กล่องข้อความกำลังถูกเลือก ให้ท่านจัดทำการเชื่อมโยงกล่องข้อความ โดยไปที่ เมนู การนำเสนอภาพนิ่ง > ตั้งค่าการกระทำ

  10. เมื่อคลิกจะเกิดหน้าจอ การตั้งค่าการกระทำ ให้เลือก เชื่อมโยงหลายมิติ ไปที่: และเลือก ภาพนิ่ง

  11. หน้าจอนี้ ถ้าท่านจะเชื่อมโยงไปยัง อินเทอร์เน็ต หรือ ไฟล์งานนำเสนออื่น ๆ ก็สามารถทำได้
  12. เมื่อคลิกเลือก ภาพนิ่ง จะมีภาพนิ่งปรากฏให้เห็น ให้ท่านเลือกคลิกภาพนิ่งที่ต้องการ

  13. คลิกตกลง

  14. จะกลับมาที่หน้าจอ การตั้งค่าการกระทำ ให้คลิกตกลงอีกครั้ง
  15. จะกลับมาที่หน้าจอภาพนิ่งเดิม
  2. เปลี่ยนสีของการเชื่อมโยง

  โปรแกรม PowperPoint กำหนดสีของการเชื่อมโยงไว้สำหรับทุกโปรแกรม ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง จะเปลี่ยนแปลงทุกไฟล์งาน

  วิธีการเปลี่ยนสีการเชื่อมโยงทำดังนี้
  1. ไปที่เมนู รูปแบบ > ออกแบบภาพนิ่ง

  2. ที่แถบออกแบบภาพนิ่ง เลือก โครงร่างสี

  3. เลื่อนแถบลงมาด้านล่าง และคลิกเลือก แก้ไขโครงร่างสี

  4. จะเปิดหน้าจอให้แก้ไขสี สีของการเชื่อมโยงจะอยู่ด้านล่าง คือ ส่วนที่ถูกเน้นและการเชื่อมโยงหลายมิติ และ ส่วนที่ถูกเน้นและการเชื่อมโยงหลายมิติที่ไปมาแล้ว ให้คลิกที่สี่เหลี่ยมหน้าข้อความเพื่อเปลี่ยนสี แล้วคลิกปุ่ม เปลี่ยนสี

  5. จะเกิดสีให้เลือก ให้ท่านเลือกสีตามต้องการ

  6. เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อเลือกสี
  7. ข้อควรทราบ ทุกโปรแกรมการนำเสนอด้วย PowperPoint ในเครื่องนี้ จะใช้สีการเชื่อมโยงตามที่