001วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 9 .00 น. ดร.วิมล ชาญชนบท ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคกลาง เป็นประธานจัดประชุมจัดทำร่างหลักสูตร การจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อเศรษฐิกจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมอาคาร 14 สถาบัน กศน. ภาคกลาง

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายเสรี รัตนเย็นใจ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) นายทศพร รักจันทร์ หัวหน้าฝ่ายฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) นายจักรพันธ์ ม่วงยิ้ม หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน นายชิษณุพงศ์ ปัญญาชัยรักษ์ ประธานคณะกรรมการป่าชุมชนช่องแคบ และนายประยงค์ แก้วประดิษฐ์ ประธานป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่สถาบัน กศน.ภาคกลาง รวมทั้งสิ้น 15 คน ซึ่งมีนางเหมือนฝัน ยองเพชร เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สำหรับหลักสูตร การจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อเศรษฐิกจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และการเข้ามามีส่วนร่วม สนับสนุน ในกิจกรรมการปลูกป่ามากขึ้น และเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายการปลูกและอนุรักษ์ต้นไม้ และเชื่อมโยงกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน

002

003

004

005

 

ขึ้นด้านบน