001วันที่ 25-26 สิงหาคม พ.ศ.2558 สถาบัน กศน.ภาคกลาง จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระยะที่ 4 ณ โรงแรม โกลเด้นซิตี้ราชบุรี ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชครู และบุคลากรทางการศึกษา ครูอาสาสมัคร ครู กศน .ตำบล และครูศูนย์การเรียนชุมชน จาก 16 จังหวัดในเขตภาคกลาง รวม 50 คน

โดยวิทยากรที่ปรึกษาได้รับเกียรติจาก ดร . วิมล ชาญชนบท ผู้อำนวยการสถาบัน กศน .ภาคกลาง ดร .ปรีชา จันทรมณี อดีตผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออก นางอัญชลี ธรรมมะวิธรกุล อดีตศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน. และนางกุลธิดา รัตนโกศล ครูผู้เชี่ยวชาญ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก

การจัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2558 จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 3 โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ และจะจัดสัมมนาผลงานการวิจัย เพื่อนำเสนอในวันที่ 24 - 25 กันยายน 2558

ซึ่งการอบรมในระยะที่ 4 นี้ ผู้เข้าอบรมได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล ในบทที่ 4 และสรุปผลการวิจัย ในบทที่ 5 โดยได้รับการแนะนำจากวิทยากรที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด

002

003

004

005

 

ขึ้นด้านบน