โครงสร้างสถานศึกษา

 

ส่วนอำนวยการ

1.    งานธุรการและสารบรรณ
2.    งานการเงิน
3.    งานบัญชี
4.    งานพัสดุ
5.    งานบุคลากร
6.    งานประชาสัมพันธ์
7.    งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
8.    งานแผนงานและสารสนเทศ
9.    งานประกันคุณภาพ
10.  งานทะเบียนและหลักฐานการศึกษา
11.  งานสวัสดิการและกิจกรรมพิเศษ
12.  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา

ส่วนจัดและส่งเสริมการศึกษา

1.    งานจัดการศึกษาต่อเนื่อง
       -  งานจัดการศึกษาต่อเนื่องวิธีเรียนทางไกลทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
       -  งานจัดการศึกษาต่อเนื่องวิธีเรียนทางไกลและฝึกทักษะ
       -  งานจัดการศึกษาต่อเนื่องวิธีเรียนทางไกล อบรม สัมมนา และอื่นๆ
       -  งานคลังหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
2.    งานจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
       -  งานจัดการศึกษาตามอัธยาศัยทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
       -  งานห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาคกลาง
3.    งานพัฒนาระบบการวัดผล 

ส่วนฝึกอบรม

1.    งานฝึกอบรมบุคลากร กศน.
2.    งานฝึกอบรมประชาชน
3.    งานฝึกอบรมหน่วยงานและ บุคลากรภาคีเครือข่าย 

ส่วนวิจัยและพัฒนา

1.    งานวิจัย
2.    งานมาตรฐานการศึกษา
3.    งานโครงการพิเศษ
4.    งานพัฒนาการจัด  การศึกษา

ส่วนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

1.    งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2.    งานวิทยุกระจายเสียง
3.    งานโทรทัศน์
4.    งานคลังสื่อ
5.    งานสื่อสิ่งพิมพ์
6.    งานบริการโสตทัศนูปกรณ์และเทคนิคบริการ

 

ขึ้นด้านบน