ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา
     สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง

สถานภาพ/สังกัด
     สถาบัน กศน.ภาคกลาง เป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลาง ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(สำนักงาน กศน.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ตั้ง/การติดต่อ
     สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง ตั้งอยู่เลขที่  139/2  หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านฆ้อง  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  รหัสไปรษณีย์ 70120  อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ  85 กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัดราชบุรีประมาณ  16 กิโลเมตรโทรศัพท์ :032 – 232207  โทรสาร :032 – 232208

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา
     สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง ชื่อเดิมคือ  “ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง” จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการศึกษานอกโรงเรียนประจำภาคพ.ศ. 2519   ซึ่งระเบียบดังกล่าวระบุว่า  “การจัดตั้งและเลิกล้มศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำภาค  ให้จัดทำโดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ”  กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศลงวันที่  5  มกราคม  2520 จัดตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำภาคกลางขึ้นและกำหนดให้ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี มีฐานะเป็นสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  จึงถือว่าวันที่  5  มกราคม  2520  เป็นวันกำเนิดของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำภาคกลาง
ต่อมาได้มีการจัดตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียนขึ้น   เมื่อวันที่  24  มีนาคม  2522    และโอนบรรดากิจการทรัพย์สิน หนี้สินข้าราชการลูกจ้างและเงินงบประมาณของกรมสามัญศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกองการศึกษาผู้ใหญ่  และสำนักโครงการพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนไปเป็นของกรมการศึกษานอกโรงเรียน   ดังนั้นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำภาคกลาง  จึงเปลี่ยนสังกัดจากกรมสามัญศึกษามาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ  ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 24 เมษายน 2523  เปลี่ยนชื่อศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำภาคกลาง  เป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง


     ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง  (สถาบัน กศน.ภาคกลาง)  ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551  โดยมีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นหน่วยงานกลาง


     บทบาทหน้าที่
     สถาบัน กศน.ภาคกลางมีบทบาทหน้าที่ดังนี้
     1)  จัดการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความสนใจของกลุ่มเป้าหมายและประชาชนในภูมิภาค
     2)  วิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับบริบทของภาค
     3)  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ หลักสูตร สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษา บุคลากรและระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่สถานศึกษาในภูมิภาคและภาคีเครือข่าย
     4)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

     ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายอรุณ สิทธิพาที ผู้อำนวยการ 2520 – กันยายน 2526
2 นายวีระ นวพันธ์ ผู้อำนวยการ ตุลาคม 2526 – เมษายน 2530
3 นายชิต ชิตชูตระกูล รก.ผู้อำนวยการ เมษายน 2530 – กันยายน 2530
4 นายประสาน ปิ่นกุมภีร์ ผู้อำนวยการ ตุลาคม 2530 – กันยายน 2531
5 นายเรวัฒน์ สุธรรม ผู้อำนวยการ ตุลาคม 2531 – กันยายน 2534
6 นางสาวสุมาลย์ กุศลสารทูล ผู้อำนวยการ ตุลาคม 2534 – กันยายน 2536
7 นางปรียานุช จริยวิทยานนท์ ผู้อำนวยการ ตุลาคม 2536 – กันยายน 2537
8 ว่าที่ ร.ต.สิน รองโสภา ผู้อำนวยการ ตุลาคม 2537 – พฤศจิกายน 2546
9 นายชีวิต อุจวาที ผู้อำนวยการ พฤศจิกายน 2546 – กันยายน 2548
10 นายชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์ ผู้อำนวยการ พฤศจิกายน 2548 – ตุลาคม 2552
11 ว่าที่ ร.ต.อัมพร  มากเพชร ผู้อำนวยการ ตุลาคม 2552 – กันยายน 2554
12 นายวิมล ชาญชนบท ผู้อำนวยการ พฤศจิกายน 2554 – ปัจจุบัน
ขึ้นด้านบน