บุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากรสถาบัน กศน.ภาคกลาง


       ข้าราชการ 15 คน
          -    ผู้บริหาร 2 คน
          -    ข้าราชการครู 13 คน

       ลูกจ้างประจำ 5 คน
          -    พนักงานบริการ 2 คน
          -    พนักงานโรงพิมพ์ 1 คน
          -    พนักงานพิมพ์ 1 คน
          -    ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 คน

       พนักงานจ้างเหมาบริการ 7 คน
          -    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน
          -    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 คน
          -    เจ้าหน้าที่บัญชี 1 คน
          -    เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 คน
          -    พนักงานขับรถยนต์ 1 คน
          -    พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 คน

 

รายละเอียดของบุคลากร

ผู้บริหาร

 ที่ 
ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิการศึกษา

สาขา
 1. นายวิมล ชาญชนบท ผู้อำนวยการ/ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก

 Educational

Administration

(Ed.D)

 2. ดาบตำรวจชาติวุฒิ เพ็ชรน้อย รองผู้อำนวยการ/ชำนาญการ  ปริญญาโท

บริหารการศึกษา

 

ข้าราชการครู

 ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา สาขา
1.  นางพรทิพย์ เอื้อประเสริฐ  ครู/ชำนาญการพิเศษ  ปริญญาโท  การศึกษาผู้ใหญ่
2.  นายไพโรจน์ ขุนทอง
 ครู/ชำนาญการพิเศษ  ปริญญาตรี
 สัตวบาล
3.  นายบุญฤทธิ์ วิริยานุภาพพงศ์   
 ครู/ชำนาญการพิเศษ  ปริญญาตรี
 เทคโนโลยีการเกษตร
4.  นางกัณฐมณี แก้วเกิด
 ครู/ชำนาญการพิเศษ  ปริญญาตรี
 ผ้าและเครื่องแต่งกาย
5.  นางสาววรรณฤดี สาครนิล  ครู/ชำนาญการ  ปริญญาตรี  จิตวิทยาการให้บริการ
ปรึกษาและแนะแนว
6.  นางสาวชนากานต์ สายหมี 
 ครูชำนาญการ
 ปริญญาโท เทคโนโลยีทางการศึกษา 
/บริหารการศึกษา
7. นางสาวอรุณโรจน์ ทองงาม  ครู
 ปริญญาโท บริหารการศึกษา
8.  นางสาวอรุณวรรณ แสงทอง
 ครูผู้ช่วย
 ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์
9.  นางสาวปิยะพร ทองสุข
 ครูผู้ช่วย
 ปริญญาตรี  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10.  นายศุนันทิพัฒน์ อ่อนศรี
 ครูผู้ช่วย  ปริญญาตรี  สัตวบาล
11.  นางสาวโชติกา ชัยชนะ
 ครูผู้ช่วย  ปริญญาตรี  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12.  นายธนากร ไชยโพคา
 ครูผู้ช่วย  ปริญญาตรี  บริหารทรัพยากรมนุษย์
13. 
 นางเหมือนฝัน ยองเพชร
 ครูผู้ช่วย  ปริญญาตรี  การจัดการท่องเที่ยว

ลูกจ้างประจำ

 ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1.  นางพิศวง จันเกิด  พนักงานพิมพ์
2.  นายนิคม เจตสิกทัต  พนักงงานโรงพิมพ์
3.  นายสนิท สิงห์พิทักษ์  ผู้ช่วยช่างทั่วไป
4.  นายสุภาพ ชะมังรัมย์  พนักงานบริการ
5.  นายสุชาติ แก้วใส่เงิน  พนักงานบริการ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1.  นายสุรพิชญ์  โพธิวิหค  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2.  นางสาวเพ็ญชลิตา  ขำสุนทร  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
3.  นางสาวกานดา  อยู่สุข  เจ้าหน้าที่บัญชี
4.  นางสาวกัญญาณัฐ   หน่อทองคำ  เจ้าที่บันทึกข้อมูล
5.  นายสมศักดิ์  อินทรีย์สถาพร  พนักงานขับรถ
6.  นายทวีพร พิทยางกูล  พนักงานรักษาความปลอดภัย
7.  นายทิวากรณ์ สวนแก้ว  พนักงานรักษาความปลอดภัย
ขึ้นด้านบน