เรียนรู้กว้างไกล เรียนทางไกลกับ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง   
-
| HOME | เลือกเรียนวิชา | การสอบเพื่อรับวุฒิบัตร | แบบฟอร์มขอเข้าสอบ | WEB BOARD | บอกเพื่อน |
-
  เทคนิคการใช้โปรแกรม Word 2010
 เทคนิคการใช้โปรแกรม Word 2010

     
เทคนิคการใช้โปรแกรม MS Word 2010 นี้ ได้นำเสนอเทคนิคที่ควรรู้ และจำเป็นในการใช้โปรแกรม MS Word 2010 อาทิเช่น การแทรกภาพ การปรับสีของภาพ การนำพื้นหลังของภาพออก การเลือกรูปแบบในอักษรศิลป์ การใส่กรอบภาพ เส้นขอบ และสีของหน้า การจัดคอลัมน์ของเอกสาร การสร้างตาราง การแทรกแผนภูมิ การจับภาพหน้าจอ การใส่ Effects ภาพ การใส่หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ หมายเลขหน้า การสร้างจดหมายเวียน การเพิ่มพื้นที่ทำงานใน Word 2010 และการแปลงไฟล์เป็น PDF เป็นต้น
        สถาบัน กศน.ภาคกลางหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทั่วไป ได้ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าได้เป็นอย่างดี
                                               











 

สารบัญ

 • เรื่องที่ 1  การแทรกภาพ
 • เรื่องที่ 2  การปรับสีของภาพ
 • เรื่องที่ 3  การนำพื้นหลังของภาพออก
 • เรื่องที่ 4  การเลือกรูปแบบในอักษรศิลป์
 • เรื่องที่ 5  การใส่กรอบภาพ
 • เรื่องที่ 6  การใส่เส้นขอบ และสีของหน้า
 • เรื่องที่ 7  การจัดคอลัมน์ของเอกสาร
 • เรื่องที่ 8  การสร้างตาราง
 • เรื่องที่ 9  การแทรกแผนภูมิ
 • เรื่องที่ 10  การจับภาพหน้าจอ
 • เรื่องที่ 11  การใส่ Effects ภาพ
 • เรื่องที่ 12  การใส่หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ หมายเลขหน้า
 • เรื่องที่ 13  การสร้างจดหมายเวียน
 • เรื่องที่ 14  การเพิ่มพื้นที่ทำงานใน Word 2010  
 • เรื่องที่ 15  การแปลงไฟล์เป็น PDFด้วย Word 2010
 •                   พัฒนาโดย สถาบัน กศน.ภาคกลาง
                    อ.นฤมล อันตะริกานนท์      เนื้อหา
                    อ.ฐิติ บุญยศ                     webpage